• +86 188-0018-6806
  • harveyyan@zhongyinlawyer.com

老 子: 「道 德 經」 : 第 二 章 功成而弗居

老 子: 「道 德 經」 : 第 二 章 功成而弗居

   2021-11-14T10:11:04+08:00

老 子: 「道 德 經」 : 第 二 章

天 下 皆 知 美 之 为 美 , 斯 恶 已 。

皆 知 善 之 为 善 , 斯 不 善 已 。

有 无 相 生 , 难 易 相 成 , 长 短 相 形 ,高 下 相 盈 , 音 声 相 和 , 前 后 相 随 。恒 也 。

是 以 圣 人 处 无 为 之 事 ,行 不 言 之 教 ﹔

万 物 作 而 弗 始 ,生 而 弗 有 , 为 而 弗 恃 , 功 成 而 不 居 。

夫 唯 弗 居 , 是 以 不 去 。

王弼《道德经注》 

天下皆知美之为美,斯恶已;皆知善之为善,斯不善已。故有无相生,难易相成,长短相较,高下相倾,音声相和,前后相随。 
美者,人心之所进乐也。亚心者,人心之所恶疾也。美恶,犹喜怒也。善不善,犹是非也。喜怒同根,是非同门,故不可得徧举也。此六者,皆陈自然不可徧举之明数也。 

是以圣人处无为之事,
 
自然已足,为则败也。 

行不言之教。万物作焉而不辞,生而不有,为而不恃,
 
智慧自备,为则伪也。 

功成而弗居。
 
因物而用,功自彼成,故不居也。 

夫唯弗居,是以不去。

使功在己,则功不可久也。

阅读全文 →
Harvey Yan

    您有什么想法?

    %d 博主赞过: