• +86 188-0018-6806
  • harveyyan@zhongyinlawyer.com

老 子: 「道 德 经」 : 第 五 十 六 章 知者不言

老 子: 「道 德 经」 : 第 五 十 六 章 知者不言

   2021-11-14T13:38:02+08:00
老 子: 「道 德 经」 : 第 五 十 六 章
知 者 不 言 , 言 者 不 知 。
挫 其 锐 , 解 其 纷 。
和 其 光 ,同 其 尘 , 是 谓 「 玄 同 」 。
故 不 可 得 而 亲 , 不 可 得 而 疏 ﹔
不 可 得 而 利 , 不 可 得 而 害 ﹔
不 可 得 而 贵 , 不 可 得 而 贱 。 故 为 天 下 贵 。

王弼《道德经注》

知者不言,
因自然也。

言者不知。
造事端也。

塞其兑,闭其门,挫其锐,
含守质也。

解其分,
除争原也。

和其光,
无所特显,则物无偏争也。

同其尘,
无所特贱,则物无偏耻也。

是谓玄同。故不可得而亲,不可得而疏;
可得而亲,则可得而疏也。

不可得而利,不可得而害;
可得而利,则可得而害也。

不可得而贵,不可得而贱,
可得而贵,则可得而贱也。

故为天下贵。
无物可以加之也。

阅读全文 →
Harvey Yan

您有什么想法?

%d 博主赞过: